تبلیغات
شیمی 2 و آزمایشگاه - عدد کئوردیناسیون

عدد کئوردیناسیون

سه شنبه 16 فروردین 1390 07:07 ق.ظ

نویسنده : مدیریت
تعداد یون با بار مخالف در اطراف یک یون در بلور یک ترکیب یونی را عدد کئوردیناسیون آن یون می گویند . به عنوان مثال در بلور سدیم کلرید (NaCl) در اطراف هر یون سدیم ، 6 یون کلرید وجود دارد ، بنابراین عدد کئوردیناسیون یون سدیم 6 است . همچنین عدد کئوردیناسیون یون کلرید 6 است ، یعنی در اطراف هر یون کلرید ، 6 یون سدیم وجود دارد .


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -